Turizmus Bulletin 2013/1

Az 1997-ben alapított tudományos és szakmai folyóirat a Magyar Turizmus Zrt. gondozásában jelenik meg.

Impresszum

Teljes kiadvány letöltése

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulyok Judit – Halassy Emőke: Turizmuskutatás a Turizmus Bulletin hasábjain

2-5. oldal

Absztrakt
A Turizmus Bulletin tudományos és szakmai folyóiratban 1997 és 2010 között publikált, a jelen visszatekintés alapjául szolgáló tanulmányok érdekes képet adnak a hazai turizmuskutatás egyik fontos szeletéről. A Magyar Turizmus Zrt. mint nemzeti turisztikai szervezet gondozásában kiadott folyóiratban nyomon követhető a turisztikai döntéshozók országos szintű tájékoztatása, információval való ellátása és ezáltal nélkülözhetetlen iránymutatás a magyarországi turizmus fejlődéséhez. A cikkhez kapcsolódó táblázatokban a kiválasztott tanulmányok részletes adatai (téma, területi fókusz, módszertan) találhatók meg.

Teljes cikk

Táblázatok

 

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNYOK
 

Mester Tünde: Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában

6-19. oldal

Absztrakt
Horvátország, Szerbia és Szlovénia, Magyarország régi-új küldőterületei a sok hasonlóság ellenére nem kezelhetők egységes piacként, lakóinak érdeklődési köre, ismeretei, általában véve az utazási tapasztalataik eltérnek, ami kihat Magyarországgal kapcsolatos véleményükre, attitűdjeikre is. A 2011-ben, illetve 2012-ben lebonyolított, hiánypótló kutatás eredményei szerint Horvátország kiutazó piaca a legkevésbé érett, a három ország utazói közül a szlovének a legszofisztikáltabb turisták, míg a legnagyobb forgalomra Szerbiából számíthatunk. Bár földrajzilag közel vagyunk egymáshoz, nem ismerik kellőképpen Magyarországot a déli szomszédos országok lakói. Magyarország mint turisztikai desztináció imázsában Budapest, a fűszeres ételek, a főváros nevezetes épületei, illetve a dunai hidak jelennek meg elsősorban. Azok, akik ellátogatnak Magyarországra, elégedetten távoznak. Az elégedettség mértéke összefügg az előzetes várakozásokkal is, azok, akik korábban nem jártak Magyarországon, az információhiány következtében nem tudják, mire számíthatnak utazásuk során. A Magyar Turizmus Zrt. 2011 óta van jelen intenzívebben Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában, amelynek eredményei már jelentkeznek a kereskedelmi szálláshely statisztikákban, és a jelen kutatás feltárta, hogy mely területekre fókuszálva kell tovább erősíteni a marketingtevékenységet.

Teljes cikk

 

Mester Tünde: A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben

20-40. oldal

Absztrakt
A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Társaság 2012 decemberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 1000 fős, országosan reprezentatív mintán. Egy 2000 óta tartó, módszertanát és folytonosságát tekintve egyedülállónak tekinthető kutatássorozat részeként a kutatás az adatfelvételt megelőző 12 hónap egy- és többnapos utazásait, valamint a háztartás számára legfontosabb utazást, azaz a főutazást vizsgálta meg részletesen. 2011 decembere és 2012 novembere között a megkérdezett magyar háztartások 73,3%-a vett részt egynapos utazáson, azaz kiránduláson. A kiránduló háztartások 84,3%-a csak belföldi, 1,0%-a csak külföldi, 14,7%-a pedig bel- és külföldi kirándulást egyaránt tett. Ez idő alatt a megkérdezett háztartások 63,1%-a vett részt többnapos utazáson. Az utazó háztartások közül 60,9% csak belföldi, 13,7% csak külföldi, 25,4% pedig bel- és külföldi utazáson egyaránt járt. Az összes háztartás 54,4%-a vett részt többnapos belföldi utazáson. Főutazás a megkérdezett háztartások 44,4%-ában – a többnapos utazáson részt vevő háztartások 70,4%-ában – fordult elő. A főutazások 60,7%-a belföldi, 39,3%-a külföldi volt. A 2003 és 2012 között eltelt időszak adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az utazásból való kimaradásban egyre nagyobb szerephez jutnak az anyagi okok. Látható az is, hogy a belföldi utazások sokkal nagyobb mértékben függnek a gazdasági környezet alakulásától, mint a külföldi utazások. Az utazók összességében egyre tájékozottabbak és egyre aktívabbak. Az általános trendekkel ellentétben a magyar utazók ritkábban utaznak, mint tíz éve, ám hosszabb utazásokat tesznek. A turizmus területi koncentrációja nem csökkent érdemben, ám a szezonalitás mérséklődött.

Teljes cikk

 

TURISZTIKAI TERMÉKEK
 

Sulyok Judit: Turisztikai termékfejlesztés

41-44. oldal

Absztrakt
A turisztikai termékfejlesztés, a kínálat bővítése minden desztináció számára alapvető fontosságú. Az ott élők és az oda látogatók számára kínált szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyre növekvő versenyhelyzetben az úti célok piaci pozíciójukat megőrizzék vagy akár új szegmenseket szólítsanak meg. A turizmus sajátos jellemzőiből adódóan a turisztikai termékek fejlesztése is egy igen összetett, sok szereplő együttműködésén alapuló folyamat. És bár biztos recept nincs a sikeres termékfejlesztésre, az egyes desztinációk kapcsolódási pontjai, közös jellemzői alapján fontos, általános érvényű következtetések levonhatók. Más úti célok gyakorlata pedig értékes információkkal szolgálhat ahhoz, hogy minden egyes célterület a saját egyedi adottságaira építve kínáljon innovatív, egyedi és autentikus élményt az odalátogatóknak. A jelen tanulmányban bemutatott termékfejlesztési kézikönyv arra vállalkozik, hogy a termékfejlesztés elméletét részletesen, lépésről lépésre ismertesse, amit a világ különböző tájairól vett gyakorlati példák még közérthetőbbé és a mindennapi életben hasznosíthatóvá tesznek.

Teljes cikk

 

Magyar Turizmus Zrt.: A bor és gasztronómia mint turisztikai termék

45-49. oldal

Absztrakt
A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) mint nemzeti turisztikai marketingszervezet feladata a hazai turisztikai kínálat piacra jutásának ösztönzése és a kereslet felkeltése. Tevékenységének meghatározó részét képezi a Magyarországot leginkább jellemző turisztikai termékek (az egészségturizmus, a hivatásturizmus, a kulturális turizmus, a bor- és gasztronómiai turizmus, az aktív és ökoturizmus, a falusi turizmus stb.) menedzselése. A turisztikai termékeknek a marketingeszközök széles tárházával megvalósított piacra vitele során számos tapasztalat, kutatási eredmény, információ és adat gyűlik össze. Ezekről – az MT Zrt. működési alapelveinek megfelelően – a turisztikai szakma számos csatornán, köztük a Turizmus Bulletin folyóirat hasábjain tájékozódhat. A jelen tanulmány, és reményeink szerint az ezzel elinduló sorozat, hasonló célt szolgál: az MT Zrt-nél az egyes turisztikai termékekről összegyűlt tudás megosztása az olvasókkal. A terjedelmi lehetőségeket figyelembe véve az adott turisztikai termék elméleti hátterének rövid bemutatását a magyarországi kínálat és kereslet főbb jellemzőinek, végül az MT Zrt. marketingtevékenysége főbb elemeinek áttekintése követi. Elsőként egy, a folyóirat megjelenésekor igen aktuális témát: a magyarországi bor- és gasztronómiai turizmust járjuk körbe.

Teljes cikk

 

Bormarketing Műhely Kht.: A magyar lakosság borfogyasztási szokásai

50-56. oldal

Absztrakt
Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkező hazai úti célok számára a borfogyasztók jellemzőinek megismerése a minőségi turizmus irányába mutató fejlődési potenciált jelent. A jelen tanulmányban bemutatott, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum megbízásából a Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. által végzett kutatás fókuszában a borvásárlók igényeinek, véleményének, preferenciáinak megismerése állt. A kvalitatív és kvantitatív szakaszokat egyaránt magában foglaló vizsgálat eredményei rávilágítanak a borfogyasztás és a turizmus kapcsolódási pontjaira. Ez visszatükröződik a borfogyasztás és borvásárlás körülményeiben, illetve tetten érhető a borvidékek ismertségében és turisztikai vonzerejük elismertségében.

Teljes cikk

 

Aranyossyné Szegedi Andrea: Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban

57-61. oldal

Absztrakt
A gyógyszállodákban regisztrált vendégéjszakák száma alapján Oroszország hazánk második legfontosabb küldőpiaca a gyógyturizmusban. Az Oroszországból Magyarországra irányuló beutazó forgalom az elmúlt években dinamikus növekedést mutat, ám ahhoz, hogy ezt a trendet fenn tudjuk tartani, az orosz egészségturisztikai piac alapos ismeretére, a piaci sajátosságok bemutatására, az esetleges terminológiai különbségek feltárására feltétlenül szükség van. A tanulmány célja az orosz egészségturisztikai piac történelmi hátterének és az orosz szanatóriumi rendszer sajátosságainak bemutatása. Ezt követi a jelenlegi piaci tendenciák, valamint a piacbővítés további lehetőségeinek áttekintése. A magyar gyógyszállodák és az orosz szanatóriumi rendszer különbségeinek megértése és a gyakorlatban történő megfelelő alkalmazása elősegítheti a magyar egészségturisztikai kínálat sikeres piaci értékesítését Oroszországban.

Teljes cikk

 

Juhász Nóra: A Magyarországra érkező orosz turisták igényeit kielégítő gyógyszállodák honlapjainak elemzése

62-68. oldal

Absztrakt
Mi jut eszünkbe ezen szó hallatán: Oroszország? Bizonyára kevesen lennének azok, akiknek az egykor nagy hagyományokkal rendelkező orosz gyógyhelyek világa. A jól ismert '90-es évekbeli sorsfordító események szétszabdalták ezt a majd fél évezred alatt felépített rendszert, ami azt eredményezte, hogy évről évre egyre többen lépik át az orosz határt, bízva a megszokott gyógymódok külföldön történő megtalálásában. Az orosz kereslet hazánkban is változást eredményezett a gyógy- és wellness-szállodák mindennapi életében. Ezt a folyamatot kívánja feltárni a tanulmány, amely ahhoz járul hozzá, hogy értékes információkkal támogassa az orosz egészségturizmusban érintett döntéshozókat, turisztikai szolgáltatókat.

Teljes cikk

 

TURIZMUSMENEDZSMENT
 

Papp Zsófia – Formádi Katalin: A humánerőforrás-menedzsment jellemzői a hazai utazási irodákban

69-78. oldal

Absztrakt
Az utazási irodai vállalkozás a turizmus más szolgáltatóihoz hasonlóan erősen humántőke-igényes, függetlenül attól, hogy egy kisebb utazásközvetítőről vagy egy méretes, integrált utazásszervezőről van-e szó. A tanulmány – egy primer kutatás eredményeinek bemutatásával – azt vizsgálja, hogy a hazai utazási irodákra milyen humánerőforrás-menedzsment tevékenység jellemző, érintve a következő témákat: munkakörök, munkáltatói elvárások és szükséges kompetenciák, toborzási források és kiválasztási módszerek, fizetések és ösztönzők. Az eredmények alapján elmondható, hogy a hazai utazási irodákban jellemző humánerőforrás-menedzsment minden tekintetben változatos képet mutat, és bár az eszközöket ismerik, e tevékenység nem tervszerű. A szakma jobb elismerését nagyban segítené, ha az irodában végzendő munka, a megfelelő munkakörök és elnevezések átláthatóbbak lennének.

Teljes cikk

 

TALLÓZÓ
 

Kiadványajánló: NTH Tudásmegosztás Turizmus+ és Falu Város Régió

79. oldal

Letöltés
 

Könyvajánló: Egészségturizmus és életminőség Magyarországon

80. oldal

Letöltés
 

Naptár

Letöltés