Turizmus Bulletin 2013/2

Az 1997-ben alapított tudományos és szakmai folyóirat a Magyar Turizmus Zrt. gondozásában jelenik meg.
A folyóirat megtalálható az Ulrich's nemzetközi folyóirat-katalógusban és a MATARKA adatbázisban. A Turizmus Bulletinben megjelenő cikkeket a szerkesztőség mellett anonim szakmai lektor véleményezi. Az ún. „lektorált tanulmányként" megjelenő cikkeket további két anonim szakmai lektor értékeli.

Impresszum

Teljes kiadvány letöltése

 


 

 

 

 

 

 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS
 

Halassy Emőke: A Balaton pozíciója és a balatoni utazásokkal való elégedettség

3–22. oldal

Absztrakt
A jelen cikkel egy örökzöld témához térünk vissza: a Turizmus Bulletinben (is) rendszeresen jelennek meg a Balatonnal mint turisztikai desztinációval kapcsolatos tanulmányok, stratégiák, statisztikai elemzések. Az elemzési szempontok kifogyhatatlanok, és a keresleti-kínálati, versenyhelyzetbeli változások is indokolják, hogy újra és újra megvizsgáljuk az összességében második, belföldi turizmusunkban pedig az első helyet elfoglaló turisztikai régió pozícióját, és feltárjuk fejlődési lehetőségeit. Jelen tanulmányban arra vállalkoztunk, hogy a Balaton turisztikai régió helyzetét leíró legfontosabb KSH-adatok és a saját (a Magyar Turizmus Zrt. által elvégzett) korábbi kutatási eredmények rövid bemutatását követően ismertessük az MT Zrt. 2012-ben végzett kvalitatív és kvantitatív kutatásainak eredményeit. E kutatások célja egyfelől az volt, hogy hozzájáruljanak a régió megítéléséről, versenyhelyzetéről, lehetőségeiről kialakult kép árnyalásához, másfelől – és ez újdonságot jelent – célul tűzték ki a régióban tartózkodó belföldi és külföldi turisták elvárásainak és elégedettségének igen részletes, a kínálatot alkotó elemek, kistérségek, célcsoportok stb. szerinti vizsgálatát.

Teljes cikk

 

Sulyok Judit: A Balaton mint vízparti turisztikai desztináció potenciális márkaértékeinek feltérképezése belföldi vonatkozásban

23–33. oldal

Absztrakt
A vízpartok máig az utazók legnépszerűbb célállomásai. A vízpartokra épülő tömegturizmus időszakában prosperáló desztinációkat az 1980-as évektől kezdődően a stagnálás, illetve visszaesés jellemezte. Az egyes célterületek a nyarat jellemző passzív pihenés imázsából sokféleképpen próbálnak kitörni, amelynek egyik, napjainkban igen kedvelt eszköze a márkázás. Jelen tanulmány célja a legnépszerűbb magyarországi vízparti úti cél, a Balaton régió potenciális márkaértékeinek feltérképezése. A 2009 és 2012 között zajlott kutatás arra kereste a választ, hogy mely egyedi jellemvonások különböztethetik meg a Balatont a potenciális belföldi utazók tudatában más, versenytársnak vélt desztinációktól. A kutatás eredményei, vagyis a Balaton régió potenciális márkaértékei az ötlépcsős márkapiramis modell segítségével kerülnek bemutatásra. A tanulmány a márkaértékek meghatározása mellett kitér az egyes érdekeltek (utazók, média, szakma) között észlelt résekre. Összefoglalóan elmondható, hogy a vízpart által erőteljesen determinált természeti környezet lehet az alapja a Balaton régió utazói szegmenseken és szezonokon átívelő márkaértékeinek, amely fenntartható és versenyképes jövőt jelenthet a desztináció számára.

Teljes cikk

 

TURISZTIKAI TERMÉKEK
 

Raffay Ágnes – Lőrincz Katalin – Alan Clarke: Spirituális és üzleti értékek találkozása a vallási turizmusban

34–42. oldal

Absztrakt
A vallási turizmus spirituális értékekre alapozott turisztikai termékeket és szolgáltatásokat kínál vallási, illetve kulturális motivációval érkező látogatók számára. A vallásturisztikai termékek kialakításához és fenntartásához szükséges bevételek egy részét az üzleti alapú értékesítés biztosítja. A tanulmány egy nemzetközi vallásturisztikai projekthez (Recultivatur projekt) kapcsolódó magyarországi kutatások egy szeletét mutatja be, ami a vallási-spirituális értékek üzleti szempontok mentén történő turisztikai hasznosításának módjait vizsgálja. A cikkben bemutatott kutatás célja feltárni, hogy miként lehet vallási-spirituális értékeket a turizmus szolgálatába állítani úgy, hogy a vallási-spirituális értékek sérülése nélkül a potenciális bevételek maximalizálása is megvalósuljon. A cikkben szereplő magyarországi vallásturisztikai helyszínek – különböző, látogatói élmény növelését célzó kiegészítő szolgáltatásaikkal – követendő példának tekinthetők a vallási értékek üzleti alapon történő bemutatásában.

Teljes cikk

 

TURIZMUSMENEDZSMENT
 

Michalkó Gábor – Irimiás Anna: Vágyni, látni és kiábrándulni: avagy hogyan válhat a film az utazások csalódást generáló forrásává (lektorált tanulmány)

43–50. oldal

Absztrakt
A filmturizmus napjaink egyik dinamikusan fejlődő turisztikai terméke. Egyre több turisztikai desztináció ismeri fel, hogy akár egy film valós színtereként, akár egy filmforgatás helyszíneként vonzóvá válhat a mozirajongó utazóközönség számára, de csupán a forgatásról szóló hírek révén is erősítheti imázsát. A filmturizmus – számos pozitív hozadéka ellenére – bizonyos esetekben kedvezőtlen előjelű folyamatokat indukálhat az adott desztinációban. Ennek hátterében elsősorban a filmek gerjesztette túlzó elvárások húzódnak, amelyek a látogatók csalódásához, végső soron a meglátogatott hellyel kapcsolatos negatív véleményalkotáshoz vezethetnek. Jelen tanulmány az utazó csalódásának problematikáját tárgyalja a filmturizmus kontextusában. A szerzők a filmturizmus és az elvárt élmények meghiúsulásának szakirodalmi feldolgozása, valamint a desztinációválasztással kapcsolatos információk értékelése mellett egy empirikus kutatás vonatkozó eredményét is hasznosítva kívánnak a filmek gerjesztette vágyak beteljesületlenül maradásából fakadó, a meglátogatott hely sikerességét veszélyeztető tényezőkre rávilágítani.

Teljes cikk

 

Magyar Turizmus Zrt.: A Turisztikai Elégedettség Modell

51–52. oldal

Absztrakt
A turisztikai desztinációk sikerének, versenyképességének fontos záloga a látogatók elégedettsége. Ezt felismerve a Magyar Turizmus Zrt. a közelmúltban alakította ki az ún. Turisztikai Elégedettségi Modellt (TEM-modell), amelyet első alkalommal 2012 nyarán a Balaton régióban alkalmazott. A modellt a társaság megbízásából és közreműködésével a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Kft. dolgozta ki, tesztelte és finomította az említett kutatás során, illetve azt követően. A TEM-modell valamely desztináció környezetével, különböző szolgáltatásaival, programjaival, látnivalóival, körülményeivel való elégedettséget mutatja az egyes területi egységekre vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részindexek, illetve a teljes desztinációval való elégedettséget jelző aggregált index segítségével, az egyes tényezők fontosságával összevetve. A modell a szabadidős és az üzleti turizmusban, illetve a különböző területi szintű célállomásokon egyaránt alkalmazható. A TEM-modell legfontosabb jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be.

Teljes cikk

 

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK
 

Magyar Turizmus Zrt.: Utazások a válság után – az európai turizmus alakulása 2008 és 2013 között

53–57. oldal

Absztrakt
A 2008-ban kezdődött gazdasági válság, a 2010 áprilisában bekövetkezett izlandi vulkánkitörés és a 2011. márciusi földrengés Japánban a világ turizmusát is jelentősen befolyásolta. A turizmus teljesítményének rövidebb időszakot felölelő, naprakész információkkal alátámasztott vizsgálatát támogatandó az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission, ETC) 2009-tôl kezdődően negyedévente publikálja az európai turizmus alakulására vonatkozó „European Tourism – Trends & Prospects" című tanulmányát. Az összefoglalók részletes képet adnak Európa turizmusáról, a legfontosabb küldőpiacokon megfigyelhető tendenciákról és az egyes desztinációk teljesítményéről. Az ingyenesen elérhető elemzések fontos értéke, hogy makrogazdasági kitekintés, valamint a légi közlekedés és a szállodaipar főbb mutatóinak bemutatása teszi teljessé.

Teljes cikk

 

TALLÓZÓ

KUTATÓSAROK

Újdonságok az Európai Utazási Bizottság Kutatói Munkacsoportjától

5859. oldal

Letöltés

 

Turizmusstatisztika felsőfokon – a TourMIS rendszer legújabb fejlesztései

60. oldal

Letöltés

 

Az európaiak turizmussal kapcsolatos attitűdjei

61–63. oldal

Letöltés

 

OFF2013 – Magyar-lengyel turisztikai együttműködés

64. oldal

Letöltés

 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ

12. Európai Turizmus Fórum – Turizmus – a gazdasági növekedés, a társadalmi változás és a jólét motorja

65–67. oldal

Letöltés

 

Kreativitás és innováció a turizmusban – IV. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium

68. oldal

Letöltés

 

Könyvajánló: Michalkó Gábor: Turizmológia

69–70. oldal

Letöltés

 

A Magyar Turizmus Zrt. 2014. évi marketingterve

71. oldal

Letöltés

 

Naptár

72. oldal

Letöltés