Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

Általános közzétételi adatok :: Közbeszerzések :: MTÜ Közbeszerzési terve 2017

Általános közzétételi adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Székhelye: 
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Postafiók 97.
Telefon: 06 (1) 488 8700
Fax: 06 (1) 488 8600
Elektronikus levélcím: info[kukac]mtu.gov.hu
Honlap: http://www.itthon.hu


Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: 06 (1) 488 8700
Fax: 06 (1) 488 8600
Elektronikus levélcím: info[kukac]mtu.gov.hu

1.1.2. A szervezeti struktúra

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

1.1.3. A szerv vezetői

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:

Dr. Guller Zoltán vezérigazgató
E-mail: vezerigazgatosag[kukac]mtu.gov.hu

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szervezeti egységei vezetőinek neve, beosztása és elérhetőségei:

Központi elérhetőségek

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincsen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincsen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. többségi tulajdonában álló vagy részvételével (közvetlen irányításával) működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

Nincsen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

A társaság által alapított lapok neve: Turizmus Bulletin
A szerkesztőség és kiadó neve és címe: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. Felelős kiadó: dr. Guller Zoltán - vezérigazgató

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Részvényesi jogok gyakorlójának teljes neve:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf.: 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Sajtókapcsolat: sajto[kukac]nfm.gov.hu, Tel: +36-1-795-5903

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6766
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat[kukac]nfm.gov.hu
Nyitva tartás:
Hétfő:              12.00 – 16.00
Kedd:              9.00 – 13.00
Szerda:           12.00 – 16.00
Csütörtök:       9.00 – 13.00

1.7. Költségvetési szervek

Nincsen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által alapított költségvetési szerv.

2.   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tevékenységét meghatározó jogszabályok:

Törvények
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról
38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
27/2013. (VI. 12.) számú NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat az Itthon vagy – Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről
1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról
16/2015. (V. 29.) NGM rendeleta fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
7/2015. (IV. 10.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára vonatkozó programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. A szervezet nyilvántartásai

A Társaság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke , adatvédelmi nyilvántartási azonosítóik:
- partner és ügyfél adatbázis kiadványok, ismertetők, ajánlatok küldése céljából (359-001),
- partner és ügyfél adatbázis belföldi sajtókampány-katalógus kupon akció keretében (359-0002),
- Tourinform irodák hatékonyságmérése (359-0003),
- a társaság honlapját látogatók regisztrációja (359-0004),
- partner és ügyfél adatbázis belföldi sajtókampány-katalógus kupon akció keretében II. (359-0005),
- nemzeti turisztikai adatbázis honlapjára látogatók regisztrációja (359-0006),
- Nagy Ízutazás kampányban résztvevők regisztrációja (359-0007),
- promóciós akciókban résztvevők regisztrációja (359-0008)

A társaság által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: utazási szokások, életstílus, és fogyasztói magatartás jellemzők, demográfiai adatok, személyes adatok: név, postacím, e-mail cím.

A nyilvántartott adatokhoz történő hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: az érintett kérelmére a társaság a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott - érintettre vonatkozó - adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik (név; cím, illetőleg székhely) és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az érintett a vonatkozó iratokról önköltségi áron másolatot kérhet, amelynek mértékéről igény esetén a társaság előzetesen írásban tájékoztatást ad.

2.5. Nyilvános kiadványok

A társaság az alábbi nyilvános kiadványokat adja ki: „kiadványok jegyzéke".

A kiadványok ingyenesen hozzáférhetők a www.itthon.hu honlapon, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. székhelyén és az egyes terjesztési helyszíneken;

2.6. Döntéshozatal, ülések 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.

2.9. Hirdetmények

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: a társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.

Az igények benyújthatók a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Társasági Kommunikációs Irodája részére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., telefon: 488-8696, fax: 488-8600, pr[kukac]mtu.gov.hu)

2.11. Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések listája .

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-re vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

2015-2005- ig.

3.2.2. Számviteli beszámolók

Magyar Turisztikai Ügynökség 2016
- Üzleti jelentés
- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet

A Magyar Turizmus Zrt. 2015. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2014. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2013. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2011. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2010. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2009. évi beszámolója

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.

Közérdekű adatok - korábbi közzétételek

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3.3.2. Támogatások

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, ezek kedvezményezettjeinek neve, és a támogatási programok megvalósítási helye.

3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések, azok tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama.

Szerződéses adatbázis

3.3.4. Koncessziók

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

3.3.7. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések